Ga naar de inhoud

Geschiedenis

Een oude vereniging die toch jong is gebleven. Een stukje geschiedenis…

Op 9 januari 1929 werden door Burgemeester Lommen de eerste EHBO diploma’s uitgereikt aan de heren S. Veenstra, P. Portegies, B. Stuifbergen, G. Hemmer, C. Res en J. Kerkhof. De lessen benodigd om hun diploma te behalen waren gegeven door Dr. Leenaers. De heren Veenstra, Hemmer en Res besloten vervolgens om op 13 januari 1929 de EHBO Vereniging Castricum op te richten. De tenaamstelling van de vereniging luidde EHBO Vereniging Castricum Is Terstond Overal (C.I.T.O.).
Het doel van de vereniging was: ‘Het in algemene zin bevorderen van datgene dat bijdraagt tot een zo goed mogelijke eerste hulpverlening bij ongelukken’.
Op 14 maart 2001 werden de statuten gewijzigd als gevolg van ingrijpende wetswijzigingen en veranderingen bij de overkoepelende Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Sinds die datum gaan wij door het leven als Afdeling Castricum van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO ofwel kort gezegd: EHBO Vereniging afdeling Castricum.
Het doel van de vereniging luidt thans: ‘Het op adequate wijze verlenen van eerste hulp en het organiseren van cursussen waarin dit wordt onderricht’.
De eerste jaren werden de lessen gegeven door Dr. Leenaers. De lessen werden in de loop der jaren gegeven in verschillende locaties zoals de lesruimte van de brandweer, de Cuneraschool en de Juliana van Stolbergschool. In 1987 werd een leslokaal aan de Koekoeksbloem 55A aangekocht van de Gemeente Castricum. Tot die datum deed het gebouw dienst als noodlokaal van de Montessorischool. De opening vond plaats op 26 september 1987. Tot en met 2016 werden alle lessen voor zowel beginnende EHBO’ers als gevorderden in het eigen lesgebouw gegeven. Vanaf 1 januari 2017 worden alle lessen gegeven in ons leslokaal in Cultuur Centrum Nieuw Geesterhage in Castricum.
In de loop der jaren hebben vele (huis)artsen uit Castricum en omgeving tijd vrij gemaakt om de EHBO-lessen te geven en daarmee hun steun gegeven aan het nuttige werk van de EHBO.

Ook dames welkom

In de eerste jaren na de oprichting werden alleen herencursussen gegeven. In 1933 werd besloten tot het geven van aparte lessen aan dames en heren. Het aantal deelnemers aan de eerste damescursus bedroeg 25, terwijl aan de herencursus dat jaar 22 personen deelnamen.
In 1934 werd Mejuffrouw Morren als eerste dame in het bestuur gekozen.
In de periode 1942 tot 1944 werden geen bestuursvergaderingen gehouden en lag het werk van de EHBO grotendeels stil. In deze periode is ook de eerste strandpost verloren gegaan en overleed Dr. Leenaers, de arts die aan de basis van het EHBO onderwijs in Castricum heeft gestaan. Op 13 september 1945 werd tijdens de eerste na-oorlogse buitengewone algemene vergadering de vereniging nieuw leven ingeblazen.
In de beginjaren bedroeg de contributie f 1,– en f 0,10 per les. In 1951 werd de contributie vastgesteld op f 2,50, maar dit bedrag mocht wel in 2 termijnen betaald worden. In de loop der jaren zijn allerlei acties gehouden om geld in te zamelen zoals collectes maar ook de verkoop van speldjes. In de notulen van 1937 valt te lezen dat er vergunning is gevraagd om op het “tentenkamp” (de huidige camping Bakkum) speldjes te mogen verkopen en daarvan melding te doen in de Castricumse Courant. Ook werden er diverse loterijen gehouden zoals tijdens een feestelijke avond in januari 1938.

Hulpverlening

Reeds vanaf de eerste jaren na de oprichting is de EHBO tijdens het zomerseizoen op het strand vertegenwoordigd. Zo valt in de notulen van 1938 te lezen dat er in de “strandtent” 122 maal hulp werd verleend. In de periode van ruim 80 jaar is er gebruik gemaakt van diverse accommodaties op het strand. In 2002 werd de huidige nieuwe strandpost in gebruik genomen. In deze professioneel uitgeruste post werd in 2009 791 keer hulp verleend, variërend van het behandelen van kwallenbeten, het verwijderen van een splinter tot hulp bij botbreuken of hartklachten. Bij een van de incidenten werd zelfs de hulp van de traumahelikopter ingeroepen.
Met de toename van sportactiviteiten is in de loop der jaren ook de vraag naar EHBO’ers bij sportevenementen en toernooien toegenomen. Zo werd in 2009 bij 17 evenementen acte de presence gegeven.

In de afgelopen 80 jaar werden de diverse jubilea op verschillende wijze gevierd. Getuige het fotoboek dat wij aantroffen is het 30 jarig jubileum (in 1959) bijvoorbeeld uitgebreid gevierd. De opening werd namens het bestuur verricht door mevrouw Schefferlie en ook Burgemeester Smeets kwam zijn felicitaties overbrengen.
In de jaren tussen 1940 en 1980 werd met grote regelmaat deelgenomen aan wedstrijden, die toen veelvuldig plaatsvonden in het land. Zo werd in 1954 de eerste prijs gewonen bij Kring Kampioenschappen en veroverde de vereniging in 1974 de 1e prijs bij landelijke wedstrijden in Gemert. Ook werden lokale wedstrijden georganiseerd tussen ploegen van eigen leden, zoals in 1942 toen er 14 ploegen deelnamen aan onderlinge wedstrijden.

Jeugd EHBO

Sedert 1986 wordt er door een groep enthousiaste leden jeugd-EHBO les gegeven. Dit bijzondere feit was in 1986 aanleiding voor Burgemeester Schouwenaar om persoonlijk de diploma’s uit te reiken op de Sokkerwei. Enkele boekwerkjes uit deze jaren, met tekeningen en briefjes van de kinderen en leraren, geven aan hoe dit werk ook toen al erg gewaardeerd werd. Ook nu wordt er ieder jaar weer met groot enthousiasme door een groep vrijwilligers les gegeven op enkele basisscholen van Castricum en zien we elk jaar in de krant weer de foto’s van trotse geslaagde jeugd-EHBO’ers.

Toekomst

De afgelopen jaren is het ledenbestand van de vereniging natuurlijk regelmatig onderhevig geweest aan verandering en verjonging. Bij de start kende de vereniging een tiental leden en in de loop der jaren is dat uitgegroeid tot een groep van zo’n 200 leden. In 2014 had de vereniging 150 leden. De daling van het ledental is o.a. het gevolg van de toenemende concurrentie van commerciële BHV organisaties die met name EHBO’ers voor bedrijven opleiden. Het ledental heeft zich nu weer gestabiliseerd en we merken een toename van leden uit omliggende plaatsen die het leuk vinden om op de strandpost te werken.
Een ding is in al die jaren echter nooit veranderd; of het nu op de strandpost is, bij een evenement of gewoon op straat bij een ongeluk(je), al deze mensen staan geheel vrijwillig klaar om hulp te verlenen waar dat nodig is. Dankzij het enthousiaste team vrijwilligers zien wij onze toekomst zonnig tegemoet.

WordPress Author Theme - Copyright 2024 EHBO Vereniging Castricum